IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Фондация Фридрих Еберт в България

Проектът на Фондация Фридрих Еберт "Синдикално и обществено-политическо консултиране в България", както и всички други такива проекти на фондацията по света, се финансира от Германското Министерство за икономическо сътрудничество и развитие. С това той е част от германската международна подкрепа в развитието на демокрацията, а задачата му е политическото образование и консултиране.

Работата в България също е в контекста на социалната демокрация и е ориентирана към стратегическите цели на централата на фондацията в Берлин. Това се отразява при подбора на теми и партньори.

Първият офис на Фондация Фридрих Еберт в България е открит през септември 1994 г. Понастоящем екипът се състои от германски ръководител и 8 сътрудници, допълва се и от практиканти.

Фондация Фридрих Еберт е партньор за сътрудничество, а не просто финансираща организация. Мероприятията по проекта се планират съвместно с партньорите и се провеждат в тясно сътрудничество с тях. Инструменти на проекта са - на първо място - национални, регионални и международни уъркшопи, семинари и конференции, научни изследвания, политически анализи, публикации, информационни програми в Германия и Европа.

Характерът на проекта в голяма степен позволява гъвкавост при подбора на теми и организацията на мероприятията. По този начин могат да се разработват актуални теми и в кратки срокове да се включват в програмата.

Партньори

ФФЕ си сътрудничи в България с редица партньори. Към тях най-вече се отнасят:

 • Държавни институции: Парламент, Президентство, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Министерство на правосъдието, Прокуратура на Република България, Национален институт на правосъдието, Окръжен съд Добрич, Българска академия на науките

 • Национално сдружение на общините в Република България

 • Фондации, близки до партиите: Институт за социална интеграция, Фондация "Солидарно общество", Фондация "Д-р Петър Дертлиев"

 • Изследователски институти: Институт за политически и правни изследвания, Център за изследване на демокрацията, Българска асоциация за политически науки, Център за европейски и международни изследвания,  Център за исторически и политологически изследвания, Институт за икономическа политика, Институт за икономика и международни отношения

 • Младежки организации: Национален младежки форум, Институт за младежка политика, Студентско сдружение "Его политико", Студентска асоциация за изследване на международните отношения, Младежки форум "21 век", Младежка мрежа "КТ Подкрепа"

 • Синдикатите КНСБ и КТ "Подкрепа", както и техните браншови организации;

 • Сдружения на работодателите: Българска стопанска камара, Германо-българска индустриално-търговска камара

 • Други неправителствени организации: Атлантическият клуб в България, Форум за европейска политика, Съюз на българските журналисти, Фондация "Медийна демокрация", „Фондация "Зеленика", Български център за зелена икономика, Софийско гражданско сдружение "Щастливеца", Гражданско общество в действие и др.  

Други партньори се привличат според съответните мероприятия.

Основни теми

Спектърът от теми се дефинира от формулираните като цели работни линии. Основни теми на работа са:

 • укрепване на политическите партии чрез обучение и развитие на професионална компетентност,
 • разработване на социално справедливи политики за основните икономически и социалнополитически реформи, 
 • прилагане на принципите на правова държава в институциите на правосъдието,
 • засилване на общественото и държавно участие в регионални и европейски процеси на сътрудничество,
 • подобряване на ефективността на комуналните услуги и участие на гражданите в процесите на вземане на решения на общинско ниво,
 • насърчаване на социалния диалог, укрепване на позициите на профсъюзите в процесите на реформи, развитие на професионалната им компетентност,
 • подкрепа на политически ангажирани младежи и младежки организации,
 • насърчаване на идеи за устойчиво развитие и концепции в областите околна среда и екология

Мероприятия

В рамките на проекта "България" Фондация Фридрих Еберт организира самостоятелно или в сътрудничество с партньорите си около 130 (2012 г.) по-големи и по-малки мероприятия на година. Така достигаме до около 4800 участници, от които 53% жени и 38% младежи под 35 години (2012 г.). Към тези данни не се причисляват участници в открити мероприятия и кампании.

Освен това, ФФЕ организира мероприятия в контекста на други проекти на фондацията, напр. мероприятия в сътрудничество с Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа със седалище в София. Към тях се отнасят и мероприятия на регионалните проекти "Надрегионален диалог Югоизточна Европа" и "Трудови отношения и социален диалог в Югоизточна Европа", мероприятия на централата на Фондация Фридрих Еберт в Берлин или на Глобалния синдикален проект. Общо това са около 10 до 20 проекта допълнително на година.

Съществено за популяризиране на резултатите и същността на проектната работа е публикуването им под формата на кратки доклади, семинарни материали и книги. Всички публикации могат да бъдат намерени на уебстраницата в PDF-формат.

изтегли брошура Фондация Фридрих Еберт България

Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung