IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Младите хора в европейска България - Социологически портрет 2014
Младите хора в европейска България - Социологически портрет 2014

>> изтегли
>> download (in Bulgarian)
>> herunterladen (in Bulgarisch)

Предговор

1. Увод
1.1. Социално конструиране на младежта в научните изследвания
1.2. Младото поколение в европейски контекст
1.3. Българската традиция в младежките изследвания
1.4. Методологически бележки по настоящето изследване

2. СВОБОДНО ВРЕМЕ И ЖИЗНЕНИ СТИЛОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ
2.1. Основни младежки дейности в свободното време
2.2. Младежите като потребители на продукти от културните и развлекателните индустрии
2.3. Сексуалното поведение на младежта
2.4. Социално разслояване в жизнените стилове на българската младеж
2.5. Материално-битови притежания на младежите
2.6. Заключение

3. ЦЕННОСТИ И ВЯРВАНИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА
 3.1. Младежките ценности
 3.2. Доверието и гражданската активност основата на социалния капитал
 3.3. Религиозни вярвания и практики
 3.4. Заключение

4. СЕМЕЙНИТЕ ПРЕХОДИ
4.1. Преходът от родителския дом към самостоятелно жилище
4.2. Отношения с родителите
4.3. Жизнени планове за собствено семейство
4.4. Представи за равенството между половете в семейството
4.5. Заключение

5. МЛАДЕЖТА И ОБРАЗОВАНИЕТО
5.1. Проблемната ситуация
5.2. Стремежът към образование
5.3. Финансови затруднения
5.4. Фактори за получаване на желаното образование
5.5. Учебното всекидневие
5.6. Учебни усилия и постижения
5.7. Корупцията в образователната система
5.8. Модерните кодове
5.9. Образователни предпочитания и удовлетвореност на учещите
5.10. Заключение

6. МЛАДЕЖТА И ТРУДЪТ
6.1. Проблемната ситуация
6.2. Частният сектор - предпочитан пред публичния
6.3. Трудова реализация и личностна самореализация
6.4. Фактори за социално-професионалния старт
6.5. Работа и образование
6.6. Трудовата заетост
6.7. Заключение

7. МЛАДЕЖТА И ПОЛИТИКАТА
7.1. Проблемната ситуация
7.2. Новите млади и политическото минало
7.3. Политически интереси
7.4. Електорално участие
7.5. Доверие в институциите
7.6. Политически възгледи и отношение към политическите партии
7.7. Генерационна приемственост
7.8. Заключение

8. БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ
8.1. Проблемната ситуация
8.2. Образът на Европа
8.3. Отношение към европейската интеграция
8.4. Отношение към европейските ценности
8.5. Европейската идентичност
8.6. Заключение

9. МИГРАЦИОННИ НАГЛАСИ
9.1. Проблемната ситуация
9.2. Двата типа миграция
9.3. Потенциална вътрешна миграция
9.4. Емиграционни намерения
9.5. Заключение

10. ОПТИМИЗЪМ И СТРАХОВЕ НА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ
10.1. Проблемната ситуация
10.2. Личната перспектива
10.3. Бъдещето на страната
10.4. Онтологичният оптимизъм
10.5. Онтологичните страхове
10.6. Носи ли опасности евроинтеграцията?
10.7. Глобалните страхове
10.8. Заключение

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

12. БИБЛИОГРАФИЯ

Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung