Мониторинг и оценка на публични политики и програми
Мониторинг и оценка на публични политики и програми

>> изтегли
>> download (in Bulgarian)
>> herunterladen (in Bulgarisch) 

Предговор

Първи раздел. Мониторинг и оценка на публични политики и програми – същност, цели, типология

 1. Мониторинг и оценка на публични политики и програми: основни характеристики, цели и функции
  1.1. Основни характеристики
  1.2. Цели и функции
 2. Видове оценки на публични политики и програми
  2.1. Видове оценки според фазата на политиката/програмата, в която се осъществяват
  2.2. Видове оценки според методологическия подход и поставените цели
  2.3. Видове оценки според позицията на оценителите
  2.4. Видове оценки според териториалния обхват
 3. Специфика на някои видове оценки на публични политики и програми
  3.1. "Бързи" оценки (Rapid Appraisal, Rapid Assessment)
  3.2. Одит на изпълнението
  3.3. Оценка на показатели (benchmarking)

Втори раздел. Технология и методи за мониторинг и оценка на публични политики и програми

 1. Фази на мониторинга и оценката на публични политики и програми
  1.1. Идентифициране на проблемната ситуация
  1.2. Анализ на заинтересованите страни
  1.3. Подготовка
  1.4. Събиране на данни
  1.5. Анализ и интерпретация на информацията
  1.6. Вграждане на резултатите в политиката/програмата
 2. Методи за анализ и включване на заинтересованите страни при оценката на публични политики и програми
  2.1. Основни стъпки при анализа на заинтересованите страни
  2.2. Някои методи за анализ и включване на заинтересованите страни
 3. Основни методи за събиране на информация при мониторинга и оценката на публични политики и програми
  3.1. Количествени методи за събиране на информация
  3.2. Качествени методи за събиране на информация
  3.3. Допълващи техники

Приложение. Оценка на Стратегията и Програмата за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията (2006 – 2008)

 1. Цели и съдържание
 2. Методика за оценка на конкретна мярка
  2.1. Индикатори, методи и източници на информация за оценка на общата цел
  2.2. Индикатори, методи и източници на информация за оценка на конкретната цел
  2.3. Индикатори, методи и източници на информация за оценка на оперативната цел

Заключение